GY.I.K2018-12-17T10:43:16+00:00

A Hitelprogrammal kapcsolatos
Gyakran Ismételt Kérdések

1. Milyen célokra kérhető forrás?2018-07-12T11:06:52+00:00

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás biztosítása lakóépületek energiahatékonyságának növelése valamint lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás kiépítésének érdekében. A támogatható tevékenységeket a termékleírás tartalmazza.

2. Mire használható a hitel?2018-07-12T09:40:22+00:00

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése
 • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése)
 • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása)

Szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése

 • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén

 • napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
 • villamosenergia-ellátásához
 • földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • A részletes feltételeket a termékleírás tartalmazza
3. Milyen fedezetet kér a Bank, illetve milyen arányban lehet ezt figyelembe venni?2018-07-12T09:47:07+00:00

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén 5 millió forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges. 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Természetes személyek esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege az 5 millió forintot eléri, vagy azt meghaladja. A biztosítéki formák közül elfogadható az ingatlanon alapított jelzálogjog, a fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, illetve társasházak és lakásszövetkezetek esetében a követelésen alapított zálogjog is.

4. Havonta kell törleszteni a hitelt?2018-07-12T09:51:55+00:00

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

5. Mi a különbség az Otthon Melege Program és a Hitelprogram között?2018-07-12T09:53:21+00:00

Az Otthon Melege Program vissza nem térítendő támogatást nyújt az arra pályázóknak. A Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram pedig hitelt nyújt az érdeklődőknek, amelyet (rendkívül kedvező feltételekkel) vissza kell fizetniük az érdeklődőknek.

Az Otthon Melege Program (OM) és az MFB Lakossági Hitelprogramja egymástól teljesen független támogatási forma, melynek végső célja ugyanaz, vagyis, hogy a lakóépületek energiahatékonysági felújításai meg tudjanak valósulni. A két program eltér egymástól forrásban (az OM hazai forrás, a hitel EU forrás), annak típusában (visszatérítendő (VT) és vissza nem térítendő (VNT)), valamint eljárási rendjében, támogatási intenzitásában egyaránt.

6. Mit jelent az utófinanszírozás? Egyáltalán az lesz?2018-07-12T09:54:42+00:00

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően történik.

Az eljárási rend (ER) a folyósítás feltételeinél az utófinanszírozásra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:
A Végső Kedvezményezett (VK) köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is. Készpénzfizetési számla a kölcsönösszeg 10%-áig, de maximum nettó 1,5 millió Ft összegig fogadható el, és kizárólag utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadó. Utófinanszírozás esetén az Ügyfél Lehívási Értesítéshez a Végső Kedvezményezett köteles csatolni az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló dokumentumot, amely nem készpénzzel történt fizetési esetén a Számv. tv. előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot jelenti. Készpénzzel történt fizetés esetén a készpénzfizetési számlán kívül további dokumentum csatolása nem szükséges.

A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Végső Kedvezményezett fizetési számlájára történik.

Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az előzőekből is kitűnik, meghatározott szabályok mellett. A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlájára történik. Ebben az esetben a végső felhasználónak nem kell előre kifizetnie a számlákat.

7. Társasház esetében lakásokra bontják a hitelt? Jelzálogot bejegyeznek?2018-07-12T09:56:15+00:00

A termékleírás alapján:
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.
Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)
1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek
összege eléri vagy meghaladja az összes
1. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei
összegének 70%-át, valamint
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint, tehát a társasház és lakásszövetkezet veszi fel a hitelt, a hitelösszeg meghatározása a lakások számának figyelembevételével történik. Mivel a hitel visszafizetését a közös költség biztosítja, így a közös képviselőnek le kell bontania a hitelt lakásokra, de az egyéni lakások ebben az esetben nincsenek automatikusan jelzáloggal terhelve és a lakástulajdonosok közvetlenül nem is hitelfelvevők. A hitelfelvételről a közgyűlés dönt és a kölcsönszerződést a társasház/lakásszövetkezet képviseletében a közös képviselő/elnök írja alá.

8. Igényelhető-e a hitel abban az esetben, ha van már jelzálog a házon?2018-07-12T09:58:19+00:00

Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

A per-, teher- és igénymentes Ingatlan mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

  1. A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.
  2. Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.
  3. Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték – megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

Természetes személy hitelfelvevő esetén 5 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben az 50%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.

9. Hol vannak MFB Pontok?2018-07-12T09:59:38+00:00

Jelenleg 642 MFB Pont található országszerte, ahol– a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. mellett az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Zrt., a Gránit Bank Zrt. és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. megkülönböztetett fiókjai várják az érdeklődőket. Az országban működő MFB Pontok elhelyezkedéséről a https://www.mfb.hu/mfb-pont-kereso honlapunk kereső funkciójának a használatával tájékozódhat a legkönnyebben.

10. Korhatárhoz kötött-e a hitel?2018-07-12T10:00:30+00:00

Korhatárhoz is kötött a hitel. A termékleírás a következőt tartalmazza:
Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

11. Otthon Melege Program mellé is lehet igényelni a mi hitelünket?2018-07-12T10:05:20+00:00

Igen, nem kizáró ok. Egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Hitelprogram keretében támogatott Projekt más, nem uniós forrású támogatásban részesül vagy részesült.

12. Társasház esetében egyénileg is lehet jelentkezni a hitelre?2018-07-12T10:06:15+00:00

Igen, az Eljárási Rend (ER) alapján:
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetén különösen a következő típusú lakóépületek korszerűsítése támogatható: családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás.
A TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetén Kölcsön a közös tulajdonú részek korszerűsítése céljából vehető fel. Közös tulajdonba tartozik az az épületrész, épület-berendezés, nem lakás célú helyiség és lakás, amelyet az alapító okirat/alapszabály külön tulajdonként nem jelöl meg, illetve az, amit az alapító okirat, illetve az alapszabály kifejezetten annak nevez.

Nincs akadálya annak, hogy – a fenti szabályok figyelembe vételével – a Hitelprogramok keretében egy társasházra vagy lakásszövetkezetre, valamint ugyanazon társasházban vagy lakásszövetkezetben található lakásra vonatkozóan is benyújtsanak Hitelkérelmet, amennyiben nem ugyanazon szerkezeti elemeket, épületgépészeti rendszereket érintik a fejlesztések.

13. Mennyi a törlesztő részlet, ha x összeget szeretne igényelni?2018-07-12T10:07:12+00:00

Mivel a hitelnek 0%-os kamata van, így a törlesztőrészlet számítása: felvett hitelösszeg/futamidő hónapokban (a türelmi idő és a rendelkezésre tartás hónapjait le kell vonni a futamidő hónapjaiból, így előfordulhat, hogy 2,5 évig akár törleszteni sem kell).

Az Eljárási Rend (ER) az alábbi rendelkezést is tartalmazza:
Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.

14. A hitelkérelemhez kereseti kimutatást csatolni kell?2018-07-12T10:08:06+00:00

Igen, lásd az előző pont JTM-re vonatkozó részét (minden jövedelmet igazolni kell).

15. Kik vehetik igénybe a hitelt?2018-07-12T10:09:05+00:00

Kölcsönfelvevő lehet természetes személy, társasház, illetve lakásszövetkezet.

a). Természetes személy esetén a kölcsönfelvevő nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
+ feltétel:
Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

b). Társasház kölcsönfelvevő esetén a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti  társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában. Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)
1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

c). Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában.
A lakásszövetkezet  a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló
1. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

16. Milyen feltételekkel juthatnak az igénylők hitelhez?2018-07-12T10:31:22+00:00

A hitel és támogathatóság feltételeit a termékleírás tartalmazza.

17. Kik vannak kizárva a hitelfelvevők köréből?2018-07-12T11:01:10+00:00

A támogathatóság feltételeit a termékleírás tartalmazza. Fontos, hogy nemcsak a hiteligénylők esetén vannak kizárási feltételek, hanem a projektek vonatkozóan is. A termékleírásban szereplő támogathatósági feltételek nem teljesítése további kizáró feltétel.

18. Vannak-e területi megkötések a hitellel kapcsolatban?2018-07-12T11:02:11+00:00

Két Hitelprogram indul, a kisebb keretösszeggel rendelkező VEKOP hitelprogram esetében van lehetőség budapesti és közép-magyarországi projektek finanszírozására.
A nagyobb keretösszegű, vidéki régiók fejlesztésére fordítható GINOP hitelprogram esetében azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a támogatás felhasználására) Magyarország területén, a közép-magyarországi régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

19. Milyen szabályok vonatkoznak a társasházak, ikerházak energiahatékonysági beruházásaira?2018-07-12T11:03:01+00:00

A termékleírás tartalmazza a támogathatóság feltételeit az Eljárási Rend (ER) pedig a részletes szabályokat. A társasházak és az ikerházak támogathatósága különbözik egymástól, a társasházak esetén a hitelfelvevő a társasház, ikerház esetén pedig természetes személy. Az ikerházak finanszírozhatóságának szabályait a 28. kérdésnél írtuk le.

20. Mekkora a rendelkezésre álló teljes hitelkeret és ebből mekkora összeget kaphatnak az egyes igénylők?2018-07-12T11:03:53+00:00

A hitelprogram keretösszege a KMR (Közép-Magyarország) régión kívül 105,2 milliárd forint (a társasházak és lakásszövetkezetek által igényelt Kölcsönök összege nem haladhatja meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át), a közép-magyarországi régióban pedig 9,41 milliárd forint. (a társasházak és lakásszövetkezetek által igényelt Kölcsönök összege nem haladhatja meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át). Természetes személyek minimum 500.000 forint maximum 10 millió forint összeget igényelhetnek. Társasházak és lakásszövetkezetek esetén az igényelhető Kölcsön összege minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint lakóingatlanonként.

21. Kizáró ok lehet-e meglévő hitel?2018-07-12T11:10:13+00:00

Meglévő hiteltartozás abban az esetben jelenthet kizáró okot, ha a természetes személynek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása szerinti hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött.
A fentieken túl a JTM számítás miatt is lehet kizáró ok.
Az Eljárási rend (ER) szerint:
Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetében amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme alacsonyabb mint 400.000 forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg az 50%-ot. Amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetén a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme eléri vagy meghaladja a 400.000 forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg a 60%-ot.
A havi adósságszolgálatba a végső kedvezményezett összes – a végső kedvezményezett nyilatkozata vagy a KHR lekérdezés alapján – ismert, ugyanazon vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztő részletet be kell számítani. Amennyiben a végső kedvezményezett valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, akkor a másik hitel havi törlesztő részletét a főadós és az egyes adóstársak között egyenlő arányban kell megosztani, és a végső kedvezményezettre így eső havi törlesztő részlet-hányadot kell tekinteni a végső kedvezményezett e másik hitelből eredő havi törlesztő részletének.

22. Hol kapható részletes tájékoztatás a Hitelprogramról, illetve hol nyújthatók be az igénylések?2018-07-12T11:11:05+00:00

Országszerte 642 MFB Ponton kaphatnak információt az érdeklődők és az MFB Pontokon nyújthatók be a Hitelkérelmek is.

23. Már megkezdett energiahatékonysági beruházásokra is igényelhető a Hitel? Amennyiben igen, mekkora arányú vagy összegű lehet a már megkezdett rész?2018-07-12T11:11:47+00:00

A Hitelprogramokból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy a Hitelkérelem benyújtását megelőzően kiállított számla csak akkor fogadható el, ha
1. a projekt előkészítésével kapcsolatban
állították ki, és
2. az annak alapját képező tevékenység keretében keletkezett dokumentum (pl. energetikai tanúsítvány, szakértői nyilatkozat) érvényességi ideje még nem járt le. A beruházás a hiteldöntés napjáig nem fejeződhet be.
További információ 39. kérdésre adott válaszban olvasható.

24. A Hiteligénylő kaphat-e egyéb támogatást?2018-07-12T11:12:32+00:00

Lásd a 7. és a 13. pontban adott válaszokat.

25. Alapvetően a kisebb összegű beruházásokat tervező igénylőket részesítik majd előnyben vagy inkább a nagyobb összegű, darabszámot tekintve kevesebb beruházást preferálják?2018-07-12T11:13:47+00:00

A hitelkérelmek tartalmi értelésénél a hitelek nagysága nem értékelési szempont.

26. Ikerházakra felvehető-e a hitel?2018-07-12T11:14:39+00:00

Igen. Az Eljárási Rend (ER) alapján:
A használati megosztási megállapodással érintett, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok (pl. ikerház) esetében valamennyi önálló használati egység vonatkozásában – a főszabálynak megfelelően – külön-külön van lehetőség hitelkérelem benyújtására. Az osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozhatóságának feltételei:

 • (akkor alkalmazandó, amennyiben releváns:)[1] ha a beruházás osztatlan közös tulajdonban álló, több önálló használati egységet érintő Ingatlanon (pl. ikerház) valósul meg és a beruházás ugyan önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg, de az bármely módon érinti az önálló használati egységen kívüli használati egységeket (közös tulajdont) a Végső Kedvezményezett a Közvetítő rendelkezésére bocsátja a tulajdonostárs(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, arra vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatait), hogy a tulajdonostárs(ak) hozzájárul(nak) a Projekt megvalósításához, valamint, hogy az Ingatlan a futamidő végéig a Projekt céljára rendelkezésre áll.

Amennyiben a beruházás kizárólag önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg és az semmilyen módon nem érinti a beruházás tárgyául szolgáló önálló használati egységen kívüli használati egységeket, akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása.

  • tulajdoni hányad szerinti Ingatlanra (megosztási vázrajz hiányában: a teljes Ingatlanra) az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik, és

az első folyósításig rendelkezésre áll a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat, hogy hozzájárul(nak) a Projekt

 • megvalósításához, továbbá arról, hogy az ingatlan a futamidő végéig a Projekt céljára rendelkezésre áll, és
 • megosztási vázrajz benyújtása (amennyiben rendelkezésre áll), és
 • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó – a rendes felmondás jogát kizáró – szerződés.
27. A lakásszövetkezetek illetve társasházak esetében felvehető-e a hitel abban az esetben, ha a lakóközösség egy tagja nem támogatja a hitelfelvételt?2018-07-12T11:15:39+00:00

Igen, amennyiben a közgyűlési határozat a jogszabályi illetve az SZMSZ-ben foglalt feltételek szerint született meg.

28. Lakásszövetkezetek, illetve társasházak esetében minden lakásra bejegyeznek-e jelzálogjogot a hitel folyósítását követően?2018-07-12T11:16:39+00:00

Nem.

29. Családi házak, társasházak esetén a már meglévő LTP-ket be lehet-e vonni, beszámítják-e önerőként?2018-07-12T11:17:36+00:00

Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet.
Önerőként felhasználhatóak azok a lakás-takarékpénztári megtakarítások, melyek az első folyósításig kiutalási fázisba kerülnek, azaz, hogy ügyfél a kiutalási feltételeket teljesítette és kérelmezte a kiutalást.
A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a Kölcsönből fennmaradó rész elő- vagy végtörlesztésére kerüljenek felhasználásra, amennyiben a Projekt megfelel a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti lakáscélú felhasználásnak és a Közvetítő kiállította az MFB Zrt.-nél erre a célra rendszeresített igazolást.

30. Vannak-e feltételei a futamidő kialakításának, vagy a hitelfelvevő szabadon döntheti el, hogy hány évre igényeli a hitelt?2018-07-12T11:18:56+00:00

Szabadon dönthet a hitelfelvevő, azzal a megkötéssel, hogy az így kialakult havi törlesztőrészlet mértékénél figyelembe kell venni a 32/2014.(IX.10) MNB rendelet előírásait. (Eszerint a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) nem lehet magasabb 50 százaléknál. A mutató kiszámítása úgy történik, hogy a havi törlesztő részletet el kell osztani a hitelfelvevő és adóstársak havi összesített nettó jövedelmével. Pl. ha az összesített havi nettó jövedelem 200 ezer forint, akkor a hitel törlesztő részlete nem haladhatja meg a havi 100 ezer forintot.)

Termékleírás szerint: Éven túli lejáratú Kölcsön, vagyis a futamidő legalább egy év kell, hogy legyen.

A termékleírás alapján a kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Az igényelhető futamidőt befolyásolja, hogy az adós illetve adóstárs bevonása esetén az adóstárs a futamidő lejártakor nem töltheti be a 75. életévét.

31. A hitelbírálat során kerülhetnek-e hátrányba a kisebb költségvetésű pályázatok a magasabb költségvetésűekkel szemben?2018-07-12T11:19:46+00:00

Nincsen különbségtétel a különböző költségvetésű pályázatok között, a hitelbírálat során.

32. A hitelbírálat során a hitelt igénylő magánszeméllyel szemben van-e elvárt jövedelem, amely alatt kizárja magát a hiteligénylésből?2018-07-12T11:20:40+00:00

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetében amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme alacsonyabb mint 400.000 Forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg az 50%-ot. Amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetén a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme eléri vagy meghaladja a 400.000 forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg a 60%-ot.
TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetében a kölcsön visszafizetésének forrása a közös költség megemelt része. Amennyiben a közgyűlési határozat alapján a hiteligénylő a közös költséget nem megfelelő mértékben emelte meg, a beruházás nem támogatható. A közösköltség-emelés szükséges mértékét úgy kell kiszámítani, hogy a közös költség megemelt részének havi összege elérje a havi törlesztőrészlet összegét. A havi törlesztőrészlet összegének kiszámításakor a Termékleírás futamidőkre és a törlesztés ütemezésére vonatkozó részeit is figyelembe kell venni.
A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a természetes személy, akinek az igazolt jövedelme – az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt – nem fedezi a Kölcsön törlesztését.

33. Amennyiben a hiteligénylő nyugdíjas, vannak-e rájuk nézve speciális szabályok ( nyugdíj elvárt összege, fedezet stb.)2018-07-12T11:21:29+00:00

Nincsen elvárás a nyugdíj összegét illetően, de az előző válaszhoz hasonlóan figyelembe kell venni a 32/2014.(IX.10) MNB rendelet előírásait.

A termékleírás szerint szükséges felhívni a figyelmet az életkori sajátosságokra.

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

34. Budapesti lakosok is igényelhetik a hitelt?2018-07-12T11:22:23+00:00

Igen, a VEKOP-5.2.1.-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram keretén belül, de minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

35. Pár hónapja vásárolt ingatlan esetében igényelhető-e a hitel?2018-07-12T11:23:33+00:00

Ha az ingatlan megfelel a támogatási feltételeknek, akkor a vásárlás idejének nincsen jelentősége, DE nagyon fontos, hogy minden feltételt teljesíteni kell.

36. Most épülő családi ház esetében jogosult-e a tulajdonos a hitel felvételére?2018-07-12T11:27:43+00:00

A termékleírásban foglaltak alapján természetes személy esetében azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, társasház és lakásszövetkezet esetében szintén azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel.

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. Az épületbővítéssel, -átalakítással vagy -átépítéssel létrejött épületrész energiakorszerűsítése csak abban az esetben támogatható, ha a korszerűsítéssel érintett ingatlan ezen épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek (pl. a használatbavételi engedélyre vonatkozó feltételek).

Vagyis, az előzőek alapján építésre a hitel nem vehető igénybe, a hitelcél meglévő épület energiahatékonysági felújítása lehet.

37. Mikor lehet megkezdeni az ingatlan felújítását?2018-07-12T11:28:28+00:00

A Hitelprogramból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal a megkötéssel, hogy ebben az esetben is csak a projekt-előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.

A hitelkérelemnek elválaszthatatlan melléklete az energetikai szakértő és a kivitelező nyilatkozta, valamint az energetikai tanúsítvány a beruházás előtti állapotról. A beruházás megkezdése önmagában nem kizáró feltétel, azonban a hitel kérelmezőjének ismernie kell a hiteligénylés feltételeit, azt, hogy a beruházása támogatható-e.

38. Ha valaki a futamidő vége előtt eladja a lakását, rögtön vissza kell fizetnie a hitelt?2018-07-12T11:29:21+00:00

Igen és előzetes engedély is kell hozzá, az ER 12.7.2.2. tulajdonosváltás pontja alapján.

TERMÉSZETES SZEMÉLY VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉN amennyiben a korszerűsítéssel érintett Ingatlan, a Projektmegvalósítás Befejezését követően a futamidő során – a Közvetítő jóváhagyásával – elidegenítésre kerül (visszterhesen vagy visszteher nélkül), a Végső Kedvezményezett köteles a Kölcsön teljes összegét visszafizetni. Ez akkor is kötelezettsége a Végső Kedvezményezettnek, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan nem kerül biztosítékként bevonásra.

Jogutódlás esetén a Közvetítő előzetes jóváhagyására nincs szükség.

39. Haszonélvező is igényelheti a hitelt?2018-07-12T11:30:12+00:00

Nem. Termékleírás Kölcsönfelvevők köre alapján.

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező
i. olyan magyar állampolgár, vagy
ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan[1] (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

40. Mi a különbség a GINOP és a VEKOP között?2018-07-12T11:31:39+00:00

A Termékleírások kölcsön felhasználása, a projektek megvalósítási helye részben foglaltaknak megfelelően.

GINOP: Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

VEKOP: Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

41. Magánszemély esetén elszámolható-e az ÁFA?2018-07-12T11:32:47+00:00

Az ER 4. A Projektek keretében finanszírozható tevékenységekre és az elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint.

Nem elszámolható költségek köre….gg ) levonható ÁFA

(Természetes személy igénylő esetén bruttó számlaértéket finanszírozunk, hiszen a természetes személy áfa visszaigénylésre nem jogosult).

Ha a kölcsön felvevőjének a finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA-visszaigénylési jogosultsága, akkor a kölcsön felhasználás elszámolásának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. Ha a hitelfelvevő ÁFA vissszaigénylésre jogosult, vagy amennyiben a számlát a fordított ÁFA adózási szabályai szerint állítják ki, akkor a kölcsön felhasználás elszámolásának az alapja a beruházás nettó összege.

A Hitelprogramokból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy a Hitelkérelem benyújtását megelőzően kiállított számla csak akkor fogadható el, ha
– a projekt előkészítésével kapcsolatban állították ki, és
– az annak alapját képező tevékenység keretében keletkezett dokumentum (pl. energetikai tanúsítvány, szakértői nyilatkozat) érvényességi ideje még nem járt le.

42. A mosógépcsere program is önöknél érhető el?2018-07-12T11:33:29+00:00

Nem.

43. A hitelkérelmet papíralapon vagy online lehet benyújtani?2018-07-12T11:34:20+00:00

ER 12.1. a hitelkérelem benyújtása pontja szerint.

A hitelkérelem benyújtása előtt lehetőség van (előzetes) jogosultság vizsgálatot lefolytatni az MFB Pontokon. Felhívjuk a Tisztelt Igénylők figyelmét, hogy a jogosultság vizsgálat lefolytatása nem jelent a kölcsönigénylésről szóló támogatói döntést, vagyis a hitelbírálatot nem helyettesíti.

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik a Végső Kedvezményezettek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező MFB Pont értékesítési hálózat fiókjaiban nyújtható be. Az MFB Pontok címlistáját a MFB Zrt. honlapján, a www.mfb.hu és https://www.mfb.hu/mfb-pont-kereso címen teszi közzé. A hitelkérelem benyújtásától a Kölcsön lezárásáig a Végső Kedvezményezett kizárólag az MFB Ponttal tarthatja a kapcsolatot, az MFB Pont feladata az MFB Zrt.-vel történő közvetlen kapcsolattartás.

A benyújtás papíron történik, DE a hitelkérelmi nyomtatvány két kötelező melléklete excel tábla, amit elektronikusan kell kitölteni, majd kinyomtatni, aláírni és beadni.

44. Milyen költségek számolhatók el a programban?2018-07-12T11:35:08+00:00

Termékleírásban részletezettek szerint. Az el nem számolható költségek körét az ER tartalmazza.

45. Kazáncserére használható a hitel?2018-07-12T11:36:02+00:00

Termékleírás támogatható tevékenységekben foglaltak szerint, DE ez még nem elégséges feltétel, meg kell felelnie a műszaki feltételeknek.

-fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

46. Társasházak esetében szeretném kérni a biztosíték pontosítását. Tekintettel arra, hogy a jelzálog a társasházaknál nem jöhet szóba, illetve amennyiben óvadékkal rendelkezne a ház, nem lenne szükség hitelfelvételre, pontosan mit kell érteni a „követelésen alapított zálogjog” alatt?2018-07-12T11:36:56+00:00

Jelzálog társasházak esetén is szóba jöhet  önálló, forgalomképes ingatlanok vonatkozásában, amely lehet közös vagy magán tulajdonban.  Az óvadék egyszeri befizetéssel is teljesíthető.

ER 6.5. Követelésen alapított zálogjog pontjában foglaltak szerint:
TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK ESETÉBEN – egyéb követeléseken kívül – a közös költség hiteltörlesztést biztosító részére zálogjog alapítható. Biztosítéki értékkel a követelésnek kizárólag azon része vehető figyelembe, ami egy olyan számlára érkezik, amely felett a Végső Kedvezményezett szabadon nem rendelkezik.  A biztosítéki érték meghatározásánál jövőbeli bevétel nem vehető figyelembe. Tehát, vagy  a hitelfelvétel miatt megemelt közös költség megfizetett része, vagy pl. bérleti díjból származó bevétel, zárolt számlára való érkezéskor. Fedezeti értékkel a számlára megérkezett összeg 20 százaléka vehető figyelembe.

47. Kérdésünk, hogy utóbbiakra (meglévő épületrész szigetelését, és a turbós kazán kondenzációs kazánra történő cseréje) tekintettel igénybe vehetnénk-e a kedvezményes hitellehetőséget, és ha igen, szükséges-e a CSOK-igénylés kapcsán a bankhoz benyújtandó terveket és költségvetést szakaszolni vagy több részre bontani annak érdekében, hogy a teljes projekten belül elkülönüljön a energiahatékonyság növelését célzó, kamatmentes hitellel finanszírozni kívánt rész. A szigetelés és a vakolás lenne az építkezés utolsó fázisa, és a kazáncsere is egy jól elkülöníthető feladat – amennyiben ezekre fedezetet lehetne teremteni a kamatmentes hitellel (kb. 3-3,5 millió Ft), egyéb forrást a CSOK-on és a saját megtakarításokon kívül nem kellene bevonni. Az ingatlanon jelenleg kb. 5,5 millió Ft összegű jelzáloghitel van (UniCredit Bank), az ingatlan piaci értéke a bővítés nélkül kb. 30 millió Ft.2018-07-12T11:37:44+00:00

Ez a hitel, a korábbi CSOK igényléstől független. A termékleírásban és az ER-ben szereplő feltételeknek teljesülnie kell, ellenkező esetben nem támogatható a projekt.

A kérdés második része az ER 6.2 pont az Ingatlanbiztosíték bevonásának szabályai pontban foglaltak szerint.

Az MFB Zrt. megelőző ranghely(ek)en jelzáloggal terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként az alábbi esetekben:
Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint kell eljárni:
– A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.
– Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.
– Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték – megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

48. BÁR-listás tartozását rendezte az igénylő, de még nem törölték a KHR-ből. Igényelheti a hitelt?2018-07-12T11:38:32+00:00

A termékleírás a  hitelprogramból hiteligénylőként kizárja azt a természetes személyt, akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (a központi hitelinformációs rendszer a továbbiakban: KHR) hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött; vagyis, ha a KHR nyilvántartása szerint nem rendeződött, akkor kizárt.

49. Milyen szakember választható az energia tanúsítvány kiállításához? Létezik erről lista?2018-07-12T11:39:16+00:00

Az ER 4. A Projektek keretében finanszírozható tevékenységekre és az elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint.
Az energetikai tanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie és a szakértői nyilatkozatot a számításokat készítőnek szükséges hitelesítenie.

50. Kérelem beadásakor benyújtott árajánlathoz képest a végső ár magasabb lesz, ezt hogyan lehet elszámolni?2018-07-12T11:40:01+00:00

Nem lehet elszámolni. Javasoljuk a feltételes vállalkozási szerződés megkötését, amennyiben a végső ár meghaladja az eredetileg kért hitel összegét, azt a végső kedvezményezettnek önerőként kell biztosítania.

51. Mennyi a hitelbírálat átfutási ideje (árajánlat miatt kérdezik, mert az árajánlat 1 hónapig érvényes, legalábbis érdeklődő ezt mondta).2018-07-12T11:40:52+00:00

Az a beadott dokumentáció teljes körűségétől függ. Javasoljuk, hogy kössön feltételes vállalkozási szerződést, melynek feltétele a támogatás megítélése.

52. Számla benyújtásától számítva mennyi időn belül folyósítunk?2018-07-12T11:42:04+00:00

A Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel eljárási rendje (továbbiakban eljárási rend)  9. pontjában írtak szerint a folyósítást (az egyes folyósításokat megelőzően is) megelőzően teljesülniük kell a folyósítás feltételeinek. A folyósítás az eljárási rend mellékletének 12.2 Folyósítás/utalványozás és az azt megelőző ellenőrzési folyamat szerint történik.

53. Vállalkozónak van saját szakembere, aki készíthet energetikai tanúsítványt, azt elfogadják-e a hitelkérelemnél vagy csak függetlent?2018-07-12T11:42:46+00:00

Az energetikai tanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie és a szakértői nyilatkozatot a számításokat készítőnek szükséges hitelesítenie. Fentieken túl nincs megkötés az energetikai szakértőre vonatkozóan.

54. Ügyfél megveheti e saját maga a gyártótól, forgalmazótól pl. az ablakot, napkollektort stb. és egy másik vállalkozóval köt kivitelezői szerződést? Vagy csak egy számlát fogadnak el, azaz ugyanattól kell venni a terméket is, mint aki a kivitelező?2018-07-12T11:43:41+00:00

Az Eljárási rend 4. pontja alapján az energiahatékonyság javítására és a megújuló energia-felhasználás javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. (Többek között a projektelőkészítés, valamint a nyilvánosság költsége nem tartozik ebbe a körbe, de pl. az anyag- és az eszközbeszerzés költsége igen.) A kivitelező által kibocsátott számla kötelező melléklete a költségvetéssel megegyező részletezettségű, a kivitelező és a Végső Kedvezményezett által aláírt teljesítésigazolás. Több munkanem egy projektben történő megvalósítása esetén (pl. ablakcsere és külső hőszigetelés) munkanemenként lehet különböző a kivitelező. (= az ablakcserénél más a kivitelező, mint a külső hőszigetelésnél).

55. A Kérelemhez be kell nyújtani a „szakértői költségeket alátámasztó szerződéseket” – ezek pontosan milyen szerződések?2018-07-12T11:44:22+00:00

A projekt kivitelezése során igénybe vett szakértőkkel (pl. energetikai szakértő) kötött szerződések. Termékleírás 3. Elszámolható költségek köre pont szerinti elszámolható költségek alátámasztására.

56. A Bank csak a saját értékbecslését fogadja el?2018-07-12T11:45:17+00:00

Eljárási rend szerint Kizárólag olyan értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el az Ingatlan fedezeti értékének meghatározásához, aki a Szakértői Listán szerepel. Európai uniós forrásból-finanszírozott Önálló és Kombinált Hitelprogramok eljárási rend melléklete szerint értékbecslés tevékenység elvégzésére a Közvetítő szakértői listáján szereplő értékbecslő bízható meg.

57. A Kérelemhez be kell nyújtani a Feltételes kivitelezői szerződést. Ez pontosan mi (miért feltételes?), és szükséges-e, amennyiben valaki szigetelésre szándékozik beadni a kérelmét.2018-07-12T11:46:13+00:00

A feltételesség a szerződés hatályára vonatkozik. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő (Hiteligénylő) és az MFB Zrt. képviseletében eljáró szervezet között a Projektre vonatkozóan megkötött Kölcsönszerződés hatályba lépéséről a Vállalkozót (Kivitelezőt) tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében eljáró szervezet a Hitelkérelmet írásban elutasítja. Nem csak feltételes hatályú szerződést fogadunk el, azonban annak alkalmazását javasoljuk az előzőekben kifejtettek miatt.

58. Mennyi idő az elbírálás?2018-07-12T19:02:39+00:00

Az elbírálás a beadott dokumentáció teljeskörűségétől függ. Teljeskörűen benyújtott dokumentáció estén jellemzően 60 napon belül megtörténik a kérelem elbírálása, azonban a Közvetítőt határidő e tekintetben nem köti az igénylő irányába.

59. Az MFB hitellel egyidejűleg igényelhet-e az ügyfél más kereskedelmi banknál hitelt is ugyanahhoz a korszerűsítés – felújítás projekthez?2018-07-12T19:02:52+00:00

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel termékleírásában, eljárási rendjében, valamint annak mellékletében szereplő minden feltételnek teljesülnie kell (különös tekintettel az elszámolható költségekre és a jelzálogjog bejegyzésre). Az adott korszerűsítéshez nyújtott egyéb hitelnek teljesen függetlennek kell lennie a Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hiteltől.

Go to Top